مقاله آشنايي با نهضت جهاني صليب سرخ و هلال احمر

جمعيت هلال احمر ايران در طول تاريخ پر افتخار خود از روز آغازين تاكنون با پرچم سفيد صلح در
شاهراه انسانيت، سرافراز و پرافتخار، نقش آفرين صحنه هايي با شكوه از فداكاري و از خودگذشتگي بوده است.
جمعيت هلال احمر كه عضوي از نهضت بي نالمللي سرخ و هلال احمر است اگر چه به مسا ئل ملي
توجهي خاص مبذول داشته اما همواره با در نظر داشتن اصل جهانشمولي، فعاليتهاي گسترده اي را در زمينه درماني
و امدادرساني در مناطق محروم جهان با موفقيت به انجام رسانده است.

تعدادصفحات:۲۱

پاسخ دهید