مقاله راه درمان جوش های صورت چیست ؟

جوش بیشتر در صورت دیده می شود و شکل های متفاوت دارد مثل: کومدون)جوش های ریزی که به صورت سر سیاه و سر سفید
دیده می شوند(؛ پاپول)جوش های برجسته و قرمز رنگ(؛ پاسچول)جوش های چرکی( و ندول)تورم التهابی که در عمق بیشتری
نسبت به پاپول قرار گرفته اند( و بالاخره کیست)فضاهای بسته ای در زیر پوست حاوی ماده نیمه جامد یا مایع.

 

پاسخ دهید