قانون جذب یا قانون باورها چیست و چگونگی استفاده از آن

داشتن آرزو و آرزو داشتن کاملا باهم متفاوت است. مثبت اندیشی لازمه خوشبختی است ولی چگونه مثبت اندیشیدن مهم تر از آن است

ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻓﺮد ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا آرزوﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪﻧﺪ؟ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪم، ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪم؟اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده، ﻣﻦ آرزوﻫﺎﯾﻢ را ﮔﻔﺘﻢ وﻟﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ؛ آﯾﺎ آرزوﻫﺎﯾﻢ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﻔﺎرش دﻫﻢ؟
اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮ روي آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺮژي ﻣﺎن را ﺻﺮف ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ خواﻫﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ….

پاسخ دهید