شناخت و کنترل هوش هیجانی

ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﺳﺎن اﺳﺖ ـ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺻﺤﯿﺢ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺤﯿﺢ، در زﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ـ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﻮع دﯾﮕﺮي از ﻫﻮش اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻫﻮش ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي و وﺿﻊ رواﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻫﺎﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺪف، در ﺷﺨﺺ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﺪﻟﯽ  ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮب ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.”   ﮔﻠﻤﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺮدن ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﻮش ﺑﻬﺮ )IQ( در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ۲۰ درﺻﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ….

پاسخ دهید