مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی )

دانلود مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی )

تعداد صفحات:۳۱

قالب:pdf

ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ
در ﻓﺼﻞ ۵، ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ و آن را ﺑﺮاي ﺳﯿﮑﻞﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﯿﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﻢ. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﻗﺎﻧﻮن دوم را ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ. ﻗﺎﻧﻮن اول ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺮژي و ﭘﺎﯾﺴﺘﺎري آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد. ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻣﺠﺮد، و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. آﻧﺘﺮوﭘﯽ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدهاش در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ، و اﯾﻦ ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آن را دارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﮐﻼزﯾﻮس، ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﺘﺮوﭘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ اﺻﻞ اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺘﺮوﭘﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ. آﻧﺘﺮوﭘﯽ، ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺮژي، ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺴﺘﺎر اﺳﺖ، و ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺴﺘﺎري آﻧﺘﺮوﭘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﭙﺲ، ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺘﺮوﭘﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮاد ﺧﺎﻟﺺ، ﻣﻮاد ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ، و ﮔﺎزﻫﺎي اﯾﺪهآل، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﯾﺪهآﻟﯽ، ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﮏ آﻧﺘﺮوﭘﯽ (اﯾﺰﻧﺘﺮوﭘﯿﮏ)، را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ، ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎ و ﺑﺎزده وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم، ﻣﻮازﻧﻪ آﻧﺘﺮوﭘﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

آﻧﺘﺮوﭘﯽ

ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻏﻠﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺴﺎوي را ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺜﻼً ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ (ﯾﻌﻨﯽ، واﻗﻌﯽ) در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎن دو ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ، داراي ﺑﺎزده ﮐﻤﺘﺮي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﯾﺨﭽﺎل ﯾﺎ ﭘﻤﭗ ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﺪود دﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ، داراي ﺿﺮﯾﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد (COP) ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ. ﻧﺎﻣﺴﺎوي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ دارد ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﮐﻼزﯾﻮس اﺳﺖ، و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽ آر.ﺟﯽ.اي ﮐﻼزﯾﻮس (۱۸۲۲-۱۸۸۸)، ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن شد…..

پاسخ دهید