آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ OPC در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ

دانلود مقاله آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ OPC در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ

تعداد صفحات:۳۱

قالب:pdf

OPC و ﮐﺎرﺑﺮد آن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روﺷﯽ ﯾﮑﺴﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  OPC Server وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺮاح ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻓﺎرغ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ….

پاسخ دهید