دانلود کتاب چیزهایی که در مدرسه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ آﻣﻮزﻧﺪ

دانلود کتاب چیزهایی که در مدرسه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ آﻣﻮزﻧﺪ

این فایل شامل کتاب چیزهایی که در مدرسه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ آﻣﻮزﻧﺪ نوشته: ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮر می باشد.که در ۱۰۰ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي، ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯿﺶ رو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﺶ ﺑﺴﺎزه ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﻨﮑﻮر و آزﻣﻮﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻪ، ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﯾﻪ ﮐﻨﮑﻮر درﺳﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﻪ ﻣﻘﻄﻊ و ﻣﺤﯿﻂ و رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ. ﺑﺮاي ﻓﺘﺢ اﻫﺪاف و ﻗﻠﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف، ﻻزﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺸﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي از ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺬاره و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﺶ رو ﺻﺮف ﺗﺒﺮ زدن ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﮐُﻨﺪ ﺑﮑﻨﻪ، اول ﺗﺒﺮش رو ﺗﯿﺰ ﮐﻨﻪ و ﺑﺎ ﺻﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ، ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺼﻪ ﻣﺎ ﺑﺸﯿﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﮑﺎت و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در زﻧﺪﮔﯿﺘﻮن، در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دﯾﮕﺮان و ﺧﻮدﺗﻮن )ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب( درس ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ، ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯿﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮاوون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ بمونید….

پاسخ دهید