منبع نویسی در نرم افزار word

منبع نویسی در نرم افزار word…………
این قابلیت وجود داردکه میتوان هرگونه ارجاع و منبعدهی را به سادگی مدیریت کرد. با word در نرم افزار
استفاده از این قابلیت کاربر میتواند هرگونه ارجاعدهی را در بین متن، پاورقی، انتها و ابتداي نوشتار ایجاد
نماید. در این نوشتار برآنیم تا به صورت ساده این منو را شرح دهیم.همیشه نیاز به درج فهرست مطالب در ابتداي هر گزارشی لازم است. محقق میداند که هیچ متنی را نمیتوان با
یک بار ویرایش کنار نهاده و فهرست مطالب را در ابتدا آورد، بلکه باید بگوییم، همیشه محققین به ویرایش
متون پرداخته و هر بار نیاز به فهرست مطالب جدیدي دارند. این روال و برخی مسایل دیگر باعث آن شده است
که طراحی این نرم افزار به سمتی برود که، نرم افزار خودبخود با مدیریت کاربر در ابتداي متن فهرست را وارد
کرده وتا انتها با ویرایش متن اصلی آن را نیز خودبخود با متن تطبیق دهد.

تعدادصفحات:۲۰

پاسخ دهید