دانلود کتاب ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی آراﻣﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ

این مجموعه شامل کتاب ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی آراﻣﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ نوشته: ﺟﻮﻳﺲ ﻣﺎﻳﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ: آﺗﻮﺳﺎ ﻧﺠﻒ ﻟﻮي در ۲۱ صفحه ودر قالب pdf ُمی باشد.

پیشگفتار

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻳﻜﺪﻟﻲ، دوري از ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺮس،ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب،ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﻌﻨﻮي و اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺪي روي ﺑﺘﺎﺑﺪ. و ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﺪ و در ﭘﻲ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ و آرام ﺑﺠﻮﻳﺪ.

ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، آراﻣﺶ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ،دل ﻫﺎ و ذﻫﻦ ﻫﺎﻳﺘﺎن را در ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

پاسخ دهید