دانلود کتاب معنا درمانی

دﮐﺘﺮ وﯾﮑﺘﻮر ﻓﺮاﻧﮑﻞ:

ﺧﻼء وﺟﻮدي ﭘﺪﯾﺪهي ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ آﺷﮑﺎرش از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﮐﺮدهام ﻣﻌﻨﺎي وﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مقدمه

اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ، ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي آن ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻘﺎ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﺆال اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي اﯾﻦ ﻗﺮن اﺳﺖ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎ را از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺑﻘﺎ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺠﺰ ﯾﮑﯽ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻓﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮد. ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان زوال و ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﺳﻨﺘﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻨﺘﻬﺎ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮوز ﺧﻸ وﺟﻮدي اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﻏﺮﯾﺰه ﻫﺎي ﺑﺸﺮي وي او را وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﺳﻨﺘﻬﺎ و ارزﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﯽ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ وي ﻧﯿﺴﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎري را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺎري را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از وي ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻀﺎد ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ. دﻟﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟….

پاسخ دهید