دانلود کتاب ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﮐﺸﻒ راز ﻫﺎي ذﻫﻦ

کتاب ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﮐﺸﻒ راز ﻫﺎي ذﻫﻦ این مجموعه در ۴۷ صفحه pdf قابل مشاهده می باشد و در اینجا مختصری از آن را اورده ایم.

ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اوﻧﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ راه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رو اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن وﻟﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ. در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ راﻫﻢ رو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب و اﻟﮕﻮﺑﺮداري از زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﻢ. وﻟﯽ نمی ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺨﻮﻧﺪم ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘم هرﮐﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽاش روزﻫﺎي ﺧﻮب و ﺑﺪ رو ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده، روزﻫﺎي ﺧﻮب ﺧﺎﻃﺮه ﻣﯿﺸﻦ و روزﻫﺎي ﺑﺪ درس ﻋﺒﺮت و ﺗﺠﺮبه….

پاسخ دهید