دانلود کتاب کمک آموزشی درک مطلب زبان انگلیسی

کتاب کمک آموزشی درک مطلب زبان انگلیسی این مجموعه شامل آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮجمه و ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ – ﻓﺎرﺳﯽ واژﮔﺎن و نکته ھﺎی دﺳﺘﻮری در ۷۰ صفحه ودر قالب pdf می باشد

پاسخ دهید