دانلود کتاب آموزش کامل و گام به گام طراحی سایت با وردپرس

این مجموعه شامل آموزش کامل و گام به گام طراحی سایت با وردپرس به صورت عملی می باشد که تمام مطالب و روش ها به صورت آسان و کامل در ۳۶ صفحه و در قالب pdf توضیح داده شده است.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﻼم؛ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازي ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻋﻼﻗـﻪ   ﻣﻨـﺪ  ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎً ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را ﻫﻢ دوﺳﺖ دارﯾﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ  ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزه ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب، ﺳﻌﯽ ﺷﺪن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد و راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ ذﮐﺮ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷـﺪه و ﻣﺴـﺘ  ﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﺳـﺮاغ   اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮوﯾﻢ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺳﺎده ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب و ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﮐـﻪ درون آن ﻣﻌﺮﻓـﯽ می ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮاﺣﯽ و راه اﻧﺪازي ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ. در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺳﻬﻮﻟﺖ راه اﻧﺪازي ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ.  ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از راه اﻧﺪازي ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﻮد را راه اﻧﺪازي ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ را روي دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ وب ﻓﺎرﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ روز ﺑـﻪ روز در ﺣـﺎل   اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﯾﮏ روش ﺧﺎص و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روش ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش را ﻫﻢ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ داد. ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن ﮐﺘـﺎب ﻫـﺎي دﯾﮕﺮي از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﯾﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘـﯽ ﺷـﻐﻞ   ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ! دﻧﯿﺎي ﭘﺮ از ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﻟﺒﺘﻪ راه ﻫﺎي ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ راه ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺨﺘﯽ ﮐـﺎر  ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎري در ﮐﻨﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮدش، ﻣﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺲ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻫـﺪف نهفته ﺷﺪه اﺳﺖ…..

1 دیدگاه برای ”دانلود کتاب آموزش کامل و گام به گام طراحی سایت با وردپرس“

پاسخ دهید