خلاصه کتاب از شار تا شهر برای کنکور ارشد شهرسازی نوشته : دکتر سید محسن حبیبی

از شار تا شهر ( دکتر سید محسن حبیبی )

عنوان: خلاصه كتاب از شار تا شهر: تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و
سيماي كالبدي آن، تفكّر و تأثّر/ سيد محسن حبيبي.
. مشخصات نشر: تهران؛ كوبه ، ١٣٨٩
مشخصات ظاهري: ١٦٠ ص، جدول

خلاصه منابع
آزمون دكترا و كارشناسي ارشد
از شار تا شهر
تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سيماي كالبدي آن
نويسنده: دكتر سيد محسن حبيبي
انتشارات دانشگاه تهران

فهرست
پيشگفتار. . …………………………………………………………………… ١٠
مقدمه . ……………………………………………………………………….. ١٢
فصل اول: شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي قبل از اسلام .. ١٩
يكم: مرحله شكل گيري و پيدايش پديده شهر . ……………… ٢٢
الف پيدايش و مفهوم شهر و شهرگرايي در دوران ماد
(قرن ٩ تا ٧ ق. م) ……………………………………………….. ٢

ب شار در دوران هخامنشي، بالندگي مفهوم (قرن ٧ تا
٤ ق.م) ………………………………………………………………. ٢٦
و تجربه سازماندهي « نو شهرها » دوم: مرحله پيدايش
شبكه شهري …………………………………………………………… ٣٢
دگرگوني مفهوم: بنيانگذاري شهر دولت، شيوه پارسي
هلني (قرن ٣ ق.م) . ……………………………………………. ٣٢
سوم: مرحله تعميم شهرگرايي و شهرنشيني و تجربه
ساماندهي زمين. .. …………………………………………………….. ٣٦
الف دگرگوني در مفهوم شهرهاي خودفرمان پارسي
هلني . …………………………………………………………………. ٣٦
شار پارتي در دولت اشكاني (قرن ٣ ق.م تا قرن ٣ م) . .. ٣٦
ب بالندگي مفهوم شار و سازمان يافتگي كامل آن . ……… ٤١
مركز پژوه شهاي تخصصي معماري و شهرسازي كوبه
شار پارتي در دولت ساساني (قرن ٣ م تا ٧ م) …………. ٤١
فصل دوم : شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي در دوران
اسلامي . ……………………………………………………………………… ٤٩
مدخل: دگرگوني مفهوم . …………………………………………… ٤٩
عوامل مشخصه شهر در دوران اسلامي ……………………….. ٥٣
١ مسجد………………………………………………………………. ٥٣
٢ بازار. . ……………………………………………………………….. ٥٧
٣ محله. . ………………………………………………………………. ٥٩
شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي در دوران متقدم اسلامي ٦٠
ساخت و سازمان شهر از قرن ١ تا ٤ ه.ق ( ٧ تا ١١ م) .. ….. ٦٣
شكلگيري دولت اسلامي، بازسازي مفاهيم كهن . ……… ٦

تولد مفهوم جديدي از شار، تولد سبك خراسان در
زمينه هاي هنري و ادبي …………………………………………….. ٦٧
ساخت و بافت شار از قرن ٤ تا ٧ ه.ق ( ١١ تا ١٤ م)……… ٧٣
گذار از شار آزاد و آزادانديش دوران ديالمه به شار قدرتمند
و قاهر دوران سلجوقي و خوارزمشاهي ………………………. ٧٣
مفهوم شهر در قرن چهارم هجري قمري و مباني آن . …. ٧٣
مفهوم شار و سازمان آن در قرن ٥ و ٦ ه.ق ( ١٢ و ١٣ م).. ٧٧
تشكيل نظريه دولت و تدوين آن، دگرگوني درمفهوم
شار .. ………………………………………………………………….. ٧٧
ساخت و سازمان شهر از قرن ٧ تا ١١ ه.ق ( ١٤ تا ١٧ م) . ٨٢
فروپاشي سازمان شهري و ابداع مجدد مفهوم . ………….. ٨٢
ساخت و بافت شهر از قرن ١١ تا ١٣ ه.ق .. ………………….. ٨

اعتلا و ارتقاي مفهوم دولت . ………………………………….. ٨٧
ابداع مجدد مفهوم شار (مكتب اصفهان) . …………………. ٩١
باز فرو ريزي مفهوم دولت، از ميان رفتن سازمان شهري
و مفهوم شار . ……………………………………………………. ١٠٠
فصل سوم : شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي در دوران
معاصر . ……………………………………………………………………. ١٠٤
ابداع مجدد مفهوم شار، تولد مفهوم شهر در معناي اروپايي
آن . ……………………………………………………………………… ١٠٤
ساخت و سازمان شهر و تحول آن در دولت قاجار؛ ١١٦٥
تا ١٢٩٦ ه.ش ( ١٧٨٦ تا ١٩١٧ م) . …………………………….. ١٠٤
دگرگوني در مفهوم دولت، دگرگوني در مفهوم شار؛
١١٦٥ تا ١٢٢٦ ه.ش ………………………………………….. ١٠۴

دگرگوني در مفهوم شار؛ ١٢٢٦ تا ١٢٧٥ ه.ش ( ١٨٤٧ تا
١٨٩٦ م) . …………………………………………………………….. ١١١
تولد سبك تهران، دگرگوني كلي مفهوم شار . …………. ١١١
ساخت و سازمان شهر و تحول آن در دولت پهلوي؛ ١٣٥٧
تا ١٣٠٤ ه.ش. ( ١٩٧٩ تا ١٩٢٥ م). . ………………………….. ١٢٤
دگرگوني مجدد در مفهوم دولت، دگرگوني در مفهوم
شهر، قلب ماهيت . …………………………………………….. ١٢٤
دگرگوني در مفهوم شهر ١٣٠٤ تا ١٣٢٠ ه.ش ( ١٩٢٥ تا
١٩٤١ م) . …………………………………………………………….. ١٣٠
اشاعه سبك بين المللي در شهرسازي و معماري
(معماري و شهرسازي نو)، آشفتگي مفهوم ……………. ١٣٠
دگرگوني در مفهوم شهر؛ ١٣٢٠ تا ١٣٥٧ ه. ش ( ١٩٤١ تا
١٩٧٩ م) . …………………………………………………………….. ١٣٨
دگرگوني در مفهوم شهر؛ ١٣٢٠ تا ١٣٥٧ ه. ش ( ١٩٤١ تا
١٩٧٩ م) . …………………………………………………………….. ١٣٨
مرحله اول: تعريفي جديد از شهر و مفهوم آن، حركت
به سوي برنامه ريزي متمركز؛ ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ ه.ش ( ١٩٤١
تا ١٩٥٣ م) . ……………………………………………………… ١٣٨
مرحله دوم: آغاز فرآيند شهري شدن كشور، دگرگوني
مفاهيم؛ ١٣٣٢ تا ١٣٤٥ ه.ش ( ١٩٥٣ تا ١٩٦٦ م). . …… ١٤٢
مرحله سوم: تشديد شهرنشيني و شهرگرايي، تحقق
طرح هاي جامع شهري، دگرگوني مفهوم شهر؛ ١٣٤٥ تا
١٣٥٧ ه.ش ( ١٩٦٦ تا ١٩٧٩ م) . …………………………… ١٤٨
تقويم تاريخي دولت پهلوي؛ ١٣٠٤ تا ١٣٥٧ ه.ش ( ١٩٢٥ تا
١٩٧٩

پاسخ دهید