دانلود پروژه دانشجویی فایروال سخت افزاری و نرم افزاری

مقدمه

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺮوال ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﻗﻔﻞ ﻧﮑﺮدن دربﻫﺎي آن و رﻓﺘﻦ  ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت ﺳﺮﻗﺖ اﺗﻮﻣﯿﺒﻞ، ﺳﺮﯾﻌﺎَ واﮐﻨﺶ  ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، وﻟﯽ ﻓﺮﺻﺖ ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺮاي  ﺳﺎرﻗﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن  ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺨﺮب ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺨﺮﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﯾﺮوسﻫﺎ، ﮐﺮمﻫﺎ و ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﺎﯾﺮوال ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻼت را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ….

پاسخ دهید