برنامه نویسی با Socket Programming

در اين مستند به شرح چگونگي طراحي و پياده سازي يك نرم افزار ساده به كمك تكنيك هاي برنامه
پرداخته ايم. مهم ترين مفاهيمي كه از آنها براي پياده سازي C# نويسي سوكت در زبان برنامه نويسي
و مفاهيم سوكت بوده كه در اين مستند ابتداعاٌ TCP/IP پروژه مورد استفاده قرار گرفته است پروتكل
مروري بر اين مفاهيم داشته ايم سپس از اين مفاهيم براي پياده سازي يك كد ساده بهره جسته ايم.
داشته ايم سپس قسمت .NET و تكنولوژي C# در ادامه مقدمه اي بر برنامه نويسي شبكه به خصوص در
هاي اصلي پياده سازي را به همراه كد به كار رفته در آنها شرح داده ايم

پاسخ دهید