جزوه آموزش مهارت های هفت گانه ICDL ( مهارت هفتم )

جزوه آموزش مهارت های هفت گانه ICDL ( مهارت هفتم )

این فایل شامل بخش هفتم  جزوه آموزش مهارت های هفت گانه ICDL ( مهارت هفتم: اینترنت ) می باشد که در ۳۳ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید