مقاله امنیت اطلاعات در وبسایت ها

دانلود مقاله امنیت اطلاعات در وبسایت ها

تعداد صفحات:۲۰

قالب:pdf

اﻣﻨﯿﺖ، ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺌﻮرﯾﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰء ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮده و دﻏﺪﻏﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺪﯾﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع “اﻣﻨﯿﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ” ﺑﻮده ام ، ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﻻزم ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻧﮕﺎرش و اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕ ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ روش ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارد و ﻧﻮﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﭼﻨﺪ هزار ﺻﻔﺤﻪ اي دارد. از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، درﺑﺎره روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل و ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ وب ﺳﺮورﻫﺎ و اﻣﻨﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد…

پاسخ دهید