مقاله اصول علمی یوگاتراپی

مقاله اصول علمی یوگاتراپی

امروزه تحقیقات تاثیر یوگا تراپی بربیماریها را اثبات می کند ومکانیزمهاي ویژه اي در خصوص چگونگی این
تاثیر ارائه می کند.یکی از جالبترین پیشرفتهایی که در چند دهه اخیر انجام شده ترکیب علم غرب با نظریه
هاي برخاسته از سیستمهاي معنوي وباستانی شرق مانند یوگا می باشد.

تنها در چند
سال اخیر تحقیقات انجام شده تاثیر یوگا بر بیماریهایی مانند کمردرد، ام اس ، بی خوابی ، سرطان
،بیماریهاي قلبی ،و حتی سل را اثبات نموده است.همچنین تحقیقات مکانیزم و نحوه تاثیر یوگا بربیماریها را
نیز نشان می دهد. دربین بسیاري از تاثیرات مثبتی که یوگا دارد افزایش قدرت ، انعطاف ، تعادل، تقویت
سیستم ایمنی، کاهش قند خون و سطح چربی خون و افزایش سلامت فیزیولوژیکی را می توان نام برد.

پاسخ دهید