بهداشت محيط مدارس

بهداشت محیط مدارس مجموعه اقداماتي است كه باعث ميشود محيط آموزشگاه به گونه اي گردد كه اثـر نامطلوبي

بر سلامت جسمي – رواني و اجـتـمـاعي دانـش آمـوزان بـــر جـاي نـگـذارد.

تعليم و تربيت در شرايط ايمن وبهداشتي و برخورداري از خدمات حمايتي يكي از حقوق مسلم فردي و اجتماعي كودكان است.

چنانچه در مدرسه آب سالــم و سرويسهاي بهداشتـي و فضـاي كافي و تجهيزات و وسايل مناسب و استاندارد و سيستم صحيح جمع

آوري زباله و فاضـلاب وجـود نداشته باشـد و به طـور كلـي آسايش محيطي فراهم نشود به طور قطع تلاشهاي آموزشـي و پرورشـي

معلمـان و مـربيـان بازدهي مطلوب نخواهد داشت.

پاسخ دهید