مقاله نقش پدر در تربیت کودک

طي سالهاي  اخير، نقش پدر در مراقبت از كودك دستخوش تغيير
شده و بهبود يافته است. همچنان كه زنان، به ميل خويش يا به
ضرورت، بيش از پيش در كسب درآمد خانواده سهيم م يشوند،
پدران نيز لزوماً بايد در امر مراقبت از كودك شركت كنند. اين
نقشي است كه پدران به آن تمايل دارند، ولي براي انجام آن با
مشكلاتي روب هرو هستند. درونماية اصلي اين كتاب، تأكيد بر روابط
و مناسبات پدر با فرزند است كه از روابط مادر نه مه متر است و نه
ك ماهمي تتر؛ بلكه با آن متفاوت است و همين اختلاف در نهايت
براي كودك مفيد واقع م يشود.
این مقاله در ۴۹ صفحه ی باشد.

پاسخ دهید