مقاله انواع استرس و راه های درمانی

دانلود مقاله انواع استرس و راه های درمانی

تعداد صفحات:۱۵

قالب:pdf

ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واژه ي اﺳﺘﺮس را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﯾﺎد ﺟﻠﺴﻪي اﻣﺘﺤﺎن و ﯾﺎ اراﺋﻪ ي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، اﻣّﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردي ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮس
را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه، ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮي از اﺳﺘﺮسآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺮس ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﭘﺪﯾﺪه ي اﺳﺘﺮس آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

پاسخ دهید