مقاله آرایش مأموریت مطمئن در سیستم‌های توزیع آسیب پذیر

Reliable Mission Deployment in Vulnerable Distributed Systems

آرایش مأموریت مطمئن در سیستم‌های توزیع آسیب پذیر

چکیده: در سال‌های اخیر علاقه‌ی روزافزونی نسبت به عملیات مأموریت محور در سیستم‌های توزیعی مقیاس وسیع وجود داشته است. با این وجود به دلیل پیچیدگی آن‌ها، این سیستم‌ها با شکست‌هایی روبرو شده و نسبت به حمله های سایبری زیادی آسیب پذیر بوده‌اند. راه‌حل‌های کنونی یا بر خود ساختارهای زیربنایی و یا بر آنالیز مأموریت تمرکز کرده‌اند، اما آن‌ها در نظر گرفتن اطلاعات در مورد وابستگی‌های درونی پیچیده‌ی موجود بین اجزای سیستم و کارهای مأموریت با شکست مواجه شده‌اند. در این مقاله، ما رویکردهای متفاوتی را پیش گرفته و راه حلی برای آرایش کارهای مأموریت در محیط محاسباتی توزیعی، به روشی که تماس یک مأموریت را با آسیب‌ها از طریق در نظر گرفتن اطلاعات موجود درباره‌ی وابستگی‌ها و آسیب‌ها کاهش می‌دهد، را ارائه می‌کنیم. ما مشکل آرایش مأموریت را به عنوان مشکل تقسیم کار که در معرض محدودیت‌های وابستگی‌های متفاوتی است در نظر می‌گیریم. ما راه حل را بر اساس الگوریتم A* برای یافتن فضای راه حل ارائه کرده و همچنین یک پرسش برای بهبود چشمگیر عملکرد جستجو ارائه می‌دهیم. ما عملکرد خود را ثابت کرده و نشان می‌دهیم که الگوریتم ما به صورت خطی با سایز هم مأموریت‌ها و هم شبکه‌ها رابطه دارد.

کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان داده محور، محاسبات مأموریت محور، تجزیه و تحلیل آسیب پذیری.

پاسخ دهید