دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون نظام مهندسی، نظام کاردانی و معماران تجربی مرداد ۹۴

مهندسین ،کاردان ها و معماران عزیز متقاضی دفترچه دستورالعمل ثبت نام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفهای معماران تجربی- مورخ ۱ و ۱۳۹۴/۰۵/۲ رو از لینک زیر میتونید دانلود کنید

فهرست مندرجات صفحه ۲ مقدمه -۱ ۲ تعاریف -۲ ۳- راهنما و دستورالعمل ثبت نام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفهای معماران تجربی مورخ مرداد ۳ ۹۴ ۴- دستورالعمل اجرائی ویژه سازمانهای استان ۲۲

مقدمه:
وزارت راه وشهرسازي در اجراي مواد ۲۶،۲۱،۱۱ و ۲۸ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان با همکاري سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه
مهندسان در هفت رشته مهندسی معماري بخشهاي (نظارت، طراحی و اجرا)، عمران بخشهاي
(نظارت، محاسبات و اجرا)، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازي، نقشه برداري و ترافیک
در پایه سه و کاردانهاي فنی ساختمان در شش رشته کاردانی معماري، عمران، تاسیسات مکانیکی،
تاسیسات برقی، شهرسازي و نقشه برداري در پایه سه و آزمون تعیین صلاحیت حرف ه اي معماران
تجربی در پایه هاي سه، دو، یک جهت پروانه اشتغال بکار در تاریخهاي ۱ و ۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ بطور
هماهنگ و همزمان در سراسر کشور اقدام می نماید.
تعاریف:
براي اختصار هر یک از عبارت هاي زیر با معانی مربوطه به کار می روند: « دفترچه راهنما » دراین
سازمان سنجش آموزش کشور :« سازمان سنجش »
شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش :« شرکت خدمات »
اداره کل راه و شهرسازي استان :« اداره کل »
سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان(حسب مورد) :« سازمان استان »
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ :« قانون »
آیین نامههاي اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ :« آیین نامه »

راهنما و دستورالعمل ثبت نام آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان، کاردانهاي فنی
ساختمان (پایه سه) و تعیین صلاحیت حرفهاي معماران تجربی (پایه سه، دو و یک)
۱۳۹۴/۰۵/ مورخ ۱ و ۲
داوطلب محترم خواهشمند است قبل از انجام ثبت نام، راهنماي آزمون را به دقت مطالعه نمائید،
مسئولیت صحت کلیه اطلاعات ورودي و کنترل سوابق کاري و انجام بررسیهاي لازم درخصوص امکان
اخذ پروانه به عهده داوطلب میباشد، بدیهی است در صورتی که پس از قبولی در آزمون و تشکیل
پرونده جهت دریافت پروانه اشتغال بکار مغایرتی در اطلاعات وارده درخصوص مشخصات فردي،
کنترل سوابق کاري و امکان سنجی درخصوص اخذ پروانه اشتغال مشاهده گردد، مسؤولیت آن صرفاً
بر عهده داوطلب میباشد و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

پاسخ دهید