دانلود کتاب مرجع ترفندهای رجیستری

این مجموعه شامل کتاب مرجع ترفندهای رجیستری در ۳۰ صفحه و در قالب pdf می باشد که در اینجا مختصری از آن را قرار داده ایم

رجيستری چيست :

رﺟﻴﺴﺘﺮی ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ دادﻩ ای اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﮑﺮ درﺧﺘﯽ  ﮐﻪ در ﺁن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ، ﮐﺎرﺑﺮان ، اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺁن.  ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ رﺟﻴﺴﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻮی Start  رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی Run  را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن ﻋﺒﺎرت RegEdit  را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﻠﻴﺪ enter را ﻓﺸﺎر دهید در رﺟﻴﺴﺘﺮی واژﻩ هاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﮐﻠﻴﺪ:

ﺷﺎﺧﻪ هاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻇﺎهر ﺷﺪﻩ اﻧﺪ را ﮐﻠﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﮐﻠﻴﺪ Software  ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﮐﻠﻴﺪ های ﮐﻠﻴﺪ Hkey_Current_user ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ…

پاسخ دهید