سوالات هیپوگلایسمی، تروما، انواع سوختگی

جزوه سوالات هیپوگلایسمی ،تروما،انواع سوختگی ،اورژانس چشم و گوش و حلق وبینی ،

برای نمونه چند سوال داخل فایل در ذیل آورده میشود

۱-کدامیک از نشانه های جدایی از والدین نمی باشد؟
الف-گریه کردن با صدای بلند
ب- بی علاقگیی به بازی و ذاا
ج- خنده و شادی بیش از حد
د- انکار والدین
-۲ کدامیک از گزینه های زیر از شاخصهای مهم بهداشتی در جهان به
حساب می رود؟
الف-میزان مرگ و میر مادران باردار
ب-میزان مهاجرت و وضعیت اقگتصادی
ج-میزان مرگ و میر نوزادان
د-موارد الف و ج
-۳ کدامیک از اقگدامات زیر در مواجهه با فردی که هوشیار است و نمی
داند که قگند خونش کاهش یا افزایش یافته جایز می باشد؟
الف-وصل کردن سرم نمکی
ب-تزریق انسولین
ج-خوراندن مقدار کمی نوشیدنی قگندی
د-هیچکدام
-۴ کدامیک از اقگدامات زیر را در فردی که دچار اختلالات تنفسی می
باشد نباید انجام داد؟
الف- شل کردن یقه لباس
ب-کنترل راه هوایی مصدوم
ج-کمک به استفاده بیمار از داروهایی که مرتباً برای مشکل تنفس خود
استفاده می کند
د-دادن مایعات فراوان به بیمار

پاسخ دهید