مجموعه مقالات کدینگ شبکه برای افزایش قابلیت اطمینان

این مجموعه شامل  مقالات زیر می باشد:

 1. Energy Efficient Multipath Routing Using Network Coding in Wireless Sensor Networks

کارآمدی انرژی مسیر یابی چندگانه در شبکه های حگر بی سیم با استفاده از کدینگ شبکه

 1. Network Coding for Efficient Wireless Unicast

کدینگ شبکه برای کارآمدی چند پخشی بی سیم

 1. On Improving Wireless Broadcast Reliability of Sensor Networks Using Erasure Codes

 1. Network Coding for the Internet and Wireless Networks

کدینگ شبکه برای اینترنت و شبکه های بی سیم

 1. NETWORK CODING PERFORMANCE FOR RELIABLE MULTICAST

کارایی کدینگ شبکه برای ایجاد قابلیت اطمینان چندپخشی

 1. Efficient Reliable Data Transmission Using Network Coding in MANET Multipath Routing Environment

قابلیت اطمینان کارآمد انتقال داده با استفاده از کدینگ شبکه در مسیریابی چندگانه محیط شبکه های موردی

 1. NETWORK CODING VS. ERASURE CODING: RELIABL MULTICAST IN AD HOC NETWORKS

 1. A Network Coding Approach to Reliable Broadcast in Wireless Mesh Networks

یک روش کدینگ شبکه برای ایجاد قابلیت اطمینان همه پخشی در شبکه های بی سیم

 1. Reliability Gain of Network Coding in Lossy Wireless Networks

افزایش قابلیت اطمینان با استفاده از کدینگ شبکه در شبکه های بی سیم پر اتلاف

 1. A framework for reliability aware layered multi-cast in lossy networks

with network coding

یک چارچوب برای قابلیت اطمینان در شبکه های بی سیم پر اتلاف با استفاده از کدینگ شبکه

 • Network coding based reliable disjoint and braided multipath routing for sensor networks

کدینگ شبکه برای قابلیت اطمینان در مسیریابی چندگانه گسسته و پیوسته در شبکه های بی سیم

 1. RESEARCH ON ADAPTIVE COMPRESSION CODING FOR NETWORK CODING IN WIRELESS SENSOR NETWORK

 1. Data Reliability Analysis for Flooding Transmission

of Wireless Sensor Networks

تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان جریان سیل آسا در شبکه حسگر بی سیم

 1. Improving Reliability in Cognitive Radio Networks

Using Multiple Description Coding

بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های رادیویی با استفاده از کدینگ چندگانه

 1. Network coding-based multipath routing for energy efficiency in wireless sensor networks

کدینگ شبکه مبتنی بر مسیریابی چندگانه برای کارآمدی انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 • Retransmission or redundancy: Transmission reliability study in wireless sensor networks

ارسال مجدد یا افزونگی: قابلیت اطمینان انتقال  در شبکه های حسگر بی سیم

 1. A network coding based protocol for reliable data transfer in underwater acoustic sensor

پروتکل مبتنی بر کینگ شبکه برای قابلیت اطمینان انتقال داده در سنسورهای صوتی زیر آب

 • Energy Efficient Coded Communication for IEEE 802.15.4 CompliantWireless Sensor Networks

 1. Analyzing and improving the energy efficiency of IEEE 802.15.4

       wireless sensor networks using retransmissions and custom coding

تحلیل و بهبود کارآمدی انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از ارسال مجدد و کدینگ

 1. Improving transmission reliability in wireless sensor networks

using network coding

بهبود قابلیت اطمینان انتقال در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از کدینگ شبکه

 1. Adaptive data aggregation and energy efficiency using network coding

        in a clustered wireless sensor network: An analytical approach

تجمیع داده و کارآمدی انرژی با استفاده از کدینگ شبکه در یک شبکه حسگر خوشه بندی شده: رویکرد تحلیلی

 • A reliable data transfer protocol based on twin paths and network coding for underwater acoustic sensor network

یک پروتکل قابل اعتماد مبتنی بر مسیرهای دوگانه و کدینگ شبکه برای سنسورهای زیر آب

 • Network coding-based multipath routing for energy efficiency in wireless sensor networks

مسیریابی چندگانه مبتنی بر کدینگ شبکه برای کارآمدی انرژی شبکه های حسگر بی سیم

 1. Reliability Benefit of Network Coding

مزایای قابلیت اطمینان با استفاده از کدینگ شبکه

 1. Comparison of Network Coding and Non-Network Coding Schemes for Multi-hop Wireless Networks

 • A Random Linear Network Coding Approach to Multicast

یک روش کینگ شبکه خطی تصادفی برای چندپخشی

 • Network Coding for Distributed Storage Systems

کدینگ شبکه برای سیستم های ذخیره سازی توزیع شده

 • Wireless Network Coding: Opportunities & Challenges

کدینگ شبکه های بی سیم و فرصت ها و چالش های آن

 1. Network Coding as a WiMAX Link Reliability  Mechanism

 1. Network Coding as a WiMAX Link Reliability Mechanism: An Experimental  Demonstration

 1. Reliability of report coding of hospital referrals in primary care versus

       practice-based coding

 

 

پاسخ دهید