دانلود کتاب حسابداری مقدماتی

دانلود کتاب حسابداری مقدماتی

تعداد صفحات:۲۵۲

قالب:pdf

حســابداري براي تمام کســانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت هاي مامروزه آشــنايي با مفاهی اجتناب ناپذير اســت. در کتاب حاضر ســعی شده است که رئوس کلی مباحث حســابداری در حدی که با مطالعۀ آن بتوان به ن کتابيان است که مطالب مطرح شده در ياشود. اعتقاد مؤلف بر حيرشتمؤسسۀ کوچک فعالیت نمود، کيحسابدار ناونع سرفصل های مقرر در استانداردهای ابلاغ شده به مؤلف، تياز حسابداری مقدماتی است، لیکن بنا بر ضرورت رعا رتارفکمی در تات زير براي موفقیکنبیان گردد. مع هذا، رعايت مهفلاش شــد که حتی الامکان مباحث مطروحه به شکل ســاده و قابل درک است……

پاسخ دهید