مقاله کاربرد فرزکاری و مطالب پیرامون آن

دانلود مقاله کاربرد فرزکاری و مطالب پیرامون آن

تعداد صفحات:۴۸

قالب:pdf

مقدمه:

ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت از وﺳﺎﯾﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎر، دﺳﺘﮕﯿﺮه درب، ﺗﮑﻤﻪ،ﭼﮑﺶ، ﻗﻠﻢ، ﺳﻮﻫﺎن ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ روش ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ. روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاده ﺑﺮداري ﯾﺎ ﺑﺪون ﺑﺮاده ﺑﺮداري ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮاده ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاده ﺑﺮداري ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاش، درﯾﻞ و ﻓﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاش، اره ﻟﻨﮓو ﺧﺎن ﮐﺸﯽ….

پاسخ دهید