مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک

دانلود مقاله تقسیم بندی حاملگی اکتوپیک

تعداد صفحات:۶۶

قالب:pdf

حاملگی اکتوپیک (نابجا)

بلاستوسیست به دنبال لقاح و عبور از لوله فالوپ، در پوشش اندومتری حفره رحم لانه گزینی می کند. لانه گزینی در هر نقطه دیگر، “نابجا” (اکتوپیک) در نظر گرفته می شود. پس از یک مورد حاملگی اکتوپیک احتمال حاملگی موفق بعدی کاهش می یابد.

حاملگی لوله ای

تقسیم بندی

عوامل خطر

سیر بیماری ها و پیامد های بالقوه

پاسخ دهید