مقاله استانداردهای حسابدرای

۱-استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است.مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای

حسابداری  با هدف تدوین استانداردهای حسابدرای هماهنگ تهیه وبه پیوست این برنامه ارائه گردیده است.

۲-دامنه کاربرد استانداردهای حسابدرای صورتهای مالی با مقاصد عمومی است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی عملکرد

مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود .

تعدادصفحات:۶۶

 

پاسخ دهید