جزوه روش تحقیق، تدوین و ارائه پایان نامه برای رشته شهرسازی و معماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
دانشکده معماری و شهر سازی
گروه شهرسازی
روش تحقیق، تدوین و ارائه پایان نامه
برای رشته های شهرسازی، معماری و هنر
دکتر ناصر براتی
۱۳۸۵

فصل اول: مقدمه وكلیات
هر کاری اگر بخوهد به درستی انجام شود می باید تابع یک نظم و ترتیب خاص قرار گیرد. تدوین پایان نامه
ها و مقالات و گزارشهای علمی، بویژه، از این قاعده می باید تبعیت نمایند. هر چه معیار های علمی
بصورت گسترده تری در تدوین مطالب فوق بکار روند اعتبار علمی آنها افزون تر خواهد شد. امروزه
برقراری نظم در تدوین پایان نامه ها و گزارشات علمی در دانشگاه ها یک امر غیر قابل اجتناب است و
اعتبار علمی هر دانشگاهی به میزان توجه و نظارت بر این امر خواهد بود. جزوه ی حاضر با این هدف
تدوین شده است که دانشجویان محترم دانشکده ی معماری و شهر سازی در دانشگاه بین المللی امام خمینی
)ره( را با نظم مورد نظر دانشکده آشنا نموده و در نزدیک کردن بیش از پیش پایان نامه ها، مقالات و
گزارشهای علمی دانشجویان، با معیار های بین المللی، بکوشد. مسلما رعایت این اصول و ضوابط علاوه بر
بالا بردن کیفیت آموزش و فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان، موجب تضمین ایجاد زمینه های لازم –
برای تولید علم، به صورت واقعی، وارتقاء هر چه بیشتر اعتبار علمی این دانشکده در سطح ملی خواهد
بود.
انسان، که خردمندترین موجود روی زمین است، کنجکاو زاده شده است. کنجکاوی انسان به همراه قدرت
تعقل وی، ریشه ی تمام دانش های بشری است. به مفهوم گسترده تر، دانش به بدنه ی حقایق و فرضیاتی
بر می گردد که موجب درک پدیده ها و حل مسائل می باشد. دانش می تواند از ساده ترین در ک از یک شی
تا عمیق ترین درک یک تئوری پیچیده درجه بندی شود. دانش را می توان از کانالهای مختلف سیستماتیک
و غیر سیستماتیک بدست آورد. بعلاوه دست آوردهای بی نظیر بشر، مثل ارتباط از طریق زبان، علایم و
نشانه ها، وی را قادر ساخته است که نتایج تفکر و کنجکاویهایش را که همان دانش است به فرزندان خود
منتقل کند.
البته در آن دوران، کنجکاوی و قوه ی تعقل انسان با محدودیت باورهای رمز گونه آنها و رفتارهایی که از
پیشینیان خود به ارث برده بودند، روبرو بود. تمام اتفاقات در آن زمان نوعی دلیل متافیزیکی داشت. آنها
فهم این دلایل را ورای ظرفیت عقلی و فیزیکی انسان می دانستند. برای آنها تقریبا بدیهی بود که در همه
ی مسائل نباید زیاد کنجکاوی کرد. حتی در بعضی موارد که بعضی افراد جسور دلایل متضادی را بیان می
کردند، متهم به سیرت شیطانی و خلاف اخلاق می شدند. به بیان دیگر قسمت عمده ای از فهم و درک
انسان درباره جهان بر مبنای منابع تقریبا سیستماتیک، غیر قابل اعتماد و تحقق ناپذیر بدست می آمد. آنها
در هیچ موقعیتی سعی در تحقیق درباره ی اعتبار اطلاعاتی که از منابع مختلف بدست می آوردند، نبودند.
البته اجازه این کار را هم نداشتند. به همین دلیل است که انسانهای اولیه پیشرفت کندی داشتند. با این حال
انسان به استفاده از منابع موجود برای کسب اطلاعات جدید و بهبود کیفیت اطلاعات قدیم ادامه داد.

پاسخ دهید