مقاله اکسیژن تراپی و حمایت های تنفسی

اکسیژن درمانی عبارت است از تجویز
اکسیژن با غلظت بیش از آنچه که در هوا
وجود دارد.
هدف از اکسیژن درمانی انتقال کافی
اکسیژن به خون، کاهش کار دستگاه تنفسی
و کاهش فشار بر میوکارد )لایه عضلانی
قلب( می باشد

در مواردی همچون تسریع در بهبودی پس از عمل
جراحی ، میگرن، آلزایمر و ام اس ،نیز تحقیقات
روی اثر درمانی این روش همچنان ادامه دارد.

 

پاسخ دهید