مقاله ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮاي ﮐﻼﺳﺒﻨﺪی ﻣﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ID6NB

دانلود مقاله ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮاي ﮐﻼﺳﺒﻨﺪی ﻣﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ID6NB

این فایل شامل مقاله ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮاي ﮐﻼﺳﺒﻨﺪی ﻣﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ID6NB می باشد که در ۱۴ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

ﭼﮑﯿﺪه

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ID6NB را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ۱، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ID3 ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ۲ Quinlan اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دو ﻣﺸﮑﻞ ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

۱- وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن راي ﮔﯿﺮي اﮐﺜﺮﯾﺖ۳ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ (ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ دو ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي داده ﯾﮑﺴﺎن).

۲-ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد۴ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮔﺮه ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ ﺑﻬﺮه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ Naive Bayes ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎي واﻗﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ID6NB ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي state-of-the-art اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻬﺘﺮي دارد.
واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: داده ﮐﺎوي، ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ، راي اﮐﺜﺮﯾﺖ، Naive Bayes

پاسخ دهید