مقاله معماری شبکه مراکز داده و بررسی چند نمونه

دانلود مقاله مقاله معماری شبکه مراکز داده و بررسی جند نمونه

تعداد صفحات:۳۷

قالب:pdf
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺮدازش اﺑﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي ﺳﺮورﻫﺎي ﻣﺮاﮐﺰ داده اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰاران PC ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮدازشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻣﺮﮐﺰداده را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎژوﻻر در آورده؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﮔﺮهﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ]۱[. در واﻗﻊ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪاي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد، ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ آن را از ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي آن اﺳﺖ. در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰداده ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺮهﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮي ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮔﺮهﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در  ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰداده ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ: ۱۰۰ ﻫﺰار ﺳﺮور ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ۳۲ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮه اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻫﺮ ۲۵ ﺳﺮور ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ۸۰۰۰ ﺳﻮﯾﯿﭻ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰداده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل، از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﺮﻧﺖ، ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰداده ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﺎري ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰداده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺪاول ﺟﺮﯾﺎنِ ﭘﺮوﺗﮑﻞ IP دﺳﺘﮑﺎري ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮح ﭘﻮرتﻟﻨﺪ ﻧﯿﺰ از آدرسﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ِ ﺻﻮري (ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ PMAC) ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آدرسﻫﺎي ﻻﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻤﺎري ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ داده را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ. ﭘﺲ از آن ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در و را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ…

پاسخ دهید