مقاله عیوب ریخته گری چدن ها

مقاله عیوب ریخته گری چدن ها و پنج مشخصه که نیازمند اگاهی ،کنترل و رعایت حدود استاندارد است.

که ان ۵ مشخصه عبارتند از اندازه ،سایز ،ساختار،سلامت ،تنش یا استحکام مکانیکی است.

تعداد صفحات:۳۵

پاسخ دهید