مقاله ساختمان چشم انسان ( آناتومی چشم )

دانلود مقاله ساختمان چشم انسان ( آناتومی چشم )

این فایل شامل مقاله ساختمان چشم انسان ( آناتومی چشم ) می باشد که در ۵ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

کلیات

ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﭼﺸﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺧﺎرج درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻃﻮري روي ﭘﺮده ﺷﺒﮑﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روي ﭘﺮده ﺷﺒﮑﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺷﺒﮑﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ در ﻣﻐﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي واﺿﺢ دﯾﺪن، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ روي ﭘﺮده ﺷﺒﮑﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺸﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﺮه اﺳﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي اﯾﻦ ﮐﺮه ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮﻧﯿﻪ وﺟﻮد دارد. ﻧﻮر از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج وارد ﻗﺮﻧﯿﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺮدﻣﮏ ﺑﻪ ﻋﺪﺳﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻋﺪﺳﯽ ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ روي ﺷﺒﮑﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺤﯽ ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ و واﺿﺢ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﻧﻮر در ﭼﺸﻢ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﻧﯿﻪ و ﻋﺪﺳﯽ ﻧﻮر را درﺳﺖ روي ﺷﺒﮑﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

پاسخ دهید