دانلود کتاب روش تحقیق بدون معلم

دانلود کتاب روش تحقیق بدون معلم برای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

این فایل شامل کتاب روش تحقیق بدون معلم

تالیف:دﮐﺘﺮ اﺳﺪالله ﺷﻤﺲ – ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ اﻓﺮوغ

تعداد صفحات: ۱۷۹

قالب: pdf

 

پاسخ دهید