جزوء ميكروب شناسي –عفونت هاي بيمارستاني

عفونتی که بیمار بدون علائم یا دور کمون بیماری طی ر۷۲-۴۸ ساعت  بعدازبستری در بیمارستان دچار شود به ان عفونت بیمارستانی گفته می شود

عوامل باکتریایی شایع عفونتهای بیمارستانی:

باکتریهای گرم مثبت

باکتریهای گرم منفی

کوکسی گرم مثبت

پاسیل گرم منفی

بیماریهای شایع ناشی از عوامل باکتریایی عفونتهای بیمارستانی:

پنومونی بیمارستانی

عفونت مجاری ادراری

پاسخ دهید