آزمايش سنجش تعداد باكتريهاي كليفرم مدفوعي و كل (MPN)

مراحل و روش انجام آزمایش سنجش تعداد باكتريهاي كليفرم مدفوعي  و كل بر روی ماست شرح داده شده است.

بدليل غير هموژن بودن ماست هاي مورد آزمايش ابتدا ظروف نمونه برداري ماست براي مدت چند دقيقه با دست تكان داده شده

و پس از يكنواخت شدن مايع حاصله از آن، توسط پي پت استريل يك ميلي ليتر از آن را برداشته و در يك بالن ژوژه استريل ۱۰۰ سي سي

ريخته و با آب مقطر استريل به حجم رسانيده مي شد.

پاسخ دهید