مقاله دستور کار آزمايشگاه مدار منطقي

دستور کار حاضر بر مبنای درس مدار های منطقی دوره کارشناسی پیوسته رشته های مهندسی برق –
الکترونیک تهیه و تنظیم شده است.
در دستور کار حاضر ۱۲ دستورکار بر اساس فصل های درسی کتاب مدارهای منطقی موریس مانو تهیه شده
است که اساتید معزز به صلاح دید خود می توانند از این گزارش کار استفاده نمایند.

• د ر هنگام استفاده از تراشه ها آن ها در موقعیت صحیح بر رود برد بورد قرار دهید.
• پس از نصب تراشه بر روی برد بورد از قرار گرفتن تمامی پایه ها در درون برد بورد اطمینان
حاصل نموده و سپس اقدام به سیم کشی نمایید .
• پس از اتمام سیم کشی و اطمینان از صحت وصل بوده صحیح پایه های تغذیه تراشه ها اقدام
به وصل نمودن تغذیه نمایید.
• پس از تمام شدن کار و تست مدار ابتدا منبع تغذیه را قطع سپس قطعات را با استفاده از آی
سی کش از روی برد بورد جدا نمایید.
در خاتمه از خاموش بودن دستگاه ها و تجهیزات موجود بر روی میز کار اطمینان حاصی نموده و نسب به
ترک آزمایشگاه اقدام نمایید.

پاسخ دهید