جزوه خلاصه شده درس هیدرولیک ( کتاب سری عمران )

دانلود جزوه خلاصه شده درس هیدرولیک ( کتاب سری عمران )

این فایل شامل جزوه خلاصه شده دستنویس درس هیدرولیک ( براساس کتاب سری عمران ) می باشد که در ۳۳ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

مقدمه

ﺧﻼﺻﻪ اي ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﺧﻼﺻﻪ درس ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺘﺎب ﺳﺮي ﻋﻤﺮان ﭼﺎپ ۱۳۹۲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
درس ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺟﺰو درس ﻫﺎي ﺳﺎده ي رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮر آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از درس ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درس ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي درس ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

پاسخ دهید