روش نصب sql server 2008

سادگي استفاده از نرم افزار آموزش SQL Server 2008 و همچنين هماهنگي کامل آن با NET Platform. باعث شده تا کاربران اين پايگاه داده افزايش چشمگيري داشته باشند. نسخه ۸۰۰۲ اين پايگاه داده داراي قابليتهاي جديدي است که باعث شده تا SQL Server 2008 بتواند رقيب بسيار خطرناکي براي رقيب ديرينه خود يعني Oracle باشد .

SQL Server 2008 داراي سرويسهاي مختلفي است که با استفاده از همه آنها ميتوانيد يک پايگاه داده قدرتمند ايجاد کنيد. در هسته اين نرم افزار يک موتور پايگاه دادهاي رابطهاي قوي وجود دارد. در اين قسمت شما ميتوانيد دادههاي خود را ذخيره کنيد، تغيير دهيد و بازيابي نمائيد .

SQL Server 2008 داراي سرويسهاي مختلفي است که با استفاده از همه آنها ميتوانيد يک پايگاه داده قدرتمند ايجاد کنيد. در هسته اين نرم افزار يک موتور پايگاه دادهاي رابطهاي قوي وجود دارد. در اين قسمت شما ميتوانيد دادههاي خود را ذخيره کنيد، تغيير دهيد و بازيابي نمائيد.

در این مقاله به راوش نصب sql server 2008 خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید