اصول بهداشت در محيط و جامعه

محيط عبارت است از مجموعه شرايط و عوامل خارجي كه بر زندگي و تكامل (پرورش) فرد يا جامعه اثر مي گذارد.

بنا به تعريف WHO ، بهداشت محيط عبارت است از : كنترل عواملي از محيط زندگي كه به نحوي دررفاه وسلامت جسمي ،

رواني و اجتماعي انسان تاثير دارند و يا خواهند داشت…

پاسخ دهید