راهنمای واکنش های دارویی قابل پیش گویی و غیر قابل پیشگویی

دانلود راهنمای واکنش های دارویی قابل پیش گویی و غیر قابل پیشگویی

این فایل شامل راهنمای واکنش های دارویی قابل پیش گویی و غیر قابل پیشگویی می باشد که در آن تمامی واکنش های دارویی به صورت کامل بیان شده است.

واﮐﻨﺶ ﻫﺎي داروﯾﯽ
واﮐﻨﺶ ﻫﺎي داروﯾﯽ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

۱- ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾﯽ: ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد داروﯾﯽ در اﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ

۲-ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾﯽ: ﺑﻪ دوز واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد داروﯾﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺪوﺳﻨﮑﺮازي، آﻟﺮژي و آﻟﺮژي ﮐﺎذب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

پاسخ دهید