جزوه کامل فصل چهارم ژنتیک پایه و پزشکی

دانلود جزوه کامل فصل چهارم ژنتیک پایه و پزشکی

بخش چهارم:پیوستگی و نقشه کشی کروموزومی

مولف:استاد اکبر اکبری

تعداد صفحات:۲۳

قالب:pdf

 

پاسخ دهید