جزوه کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱ )

دانلود جزوه کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱ )

تعداد صفحات:۱۵۴

قالب:pdf

اﻳﻦ درس ﻳﻜﻲ از دروس اﺻﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮده و ﻫﺪف آن آﺷﻨﺎﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر و ﻧﺤﻮه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ

2 دیدگاه برای ”جزوه کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱ )“

پاسخ دهید