مقاله مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان

مقاله مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان

راشیتیسم
علل:
عدم تماس با نور خورشید به اندازه کافی 
مصرف مقادیر زیاد غلات 
رژیم گیاهخواري 
بسیاري از داروها مثل فنی توئین و فنوباربیتال

علائم ونشانه ها :۱-سر

۲-قفسه سینه

۳-ستون فقرات

۴-شکم

۵اندام ها

۶-دندانها

۷-تتانی راشی تیک

پاسخ دهید