جزوه آموزشی آنالیز مایعات بدن

جزوه آموزشی آنالیز مایعات بدن

تعداد صفحات:۲۱

قالب:pdf

ﻣﺎﯾﻊ آﺳﯾت،ﭘرﯾﺗوان ﯾﺎ ﺻﻔﺎق (Ascitis) :

ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ:

١. ﺑررﺳﯽ ﻋﺎﻣل ﭘریتونیت که ﻣﯽ ﺗواند التهابی و ﻋﻔوﻧﯽ ﺑﺎﺷد. ﭘرﯾﺗوان (ﺻﻔﺎق) در ﺣﺎﻟت طبیعی استریل و فاقد میکروارگانیسم می باشد.مهم ترین عامل ایجاد کننده پریتونیت باکتریایی عبارت اند از: اشریشیاکلی، کلستریدیوم ، استافیلوکوک اورﺋوس، استرپتوکوک پنومونویه و ﺳﺎﯾر ﺑﺎسیل ھﺎی ﮔرم منفی ﻣﯽ ﺑﺎشد. همچنین ﺗوﺑرﮐﻠوز نیز از عوامل غیر راﯾﺞ پریتونیت ﻣﯽ ﺑﺎشد….

 

پاسخ دهید