دانلود کتاب استاندارد های نقشه کشی ساختمانی

این نشریه با عنوان استانداردهای نقشه کشی ساختمانی با هدف یکنواخت کردن روشهای تهیه و ارائه نقشه های اجرایی تدوین شده است . در تهیه این مجموعه ٬ تکمیل فصل های الف و ب نشریه شماره ۳۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مد نظر قرار گرفته و با بررسی هایی که به منظور مقایسه مراجع مورد استفاده در تهیه این مجموعه به عمل آمده در راستای تکامل بخشیدن به این استاندارد ها ٬ نشریات موسسه بین المللی استاندارد ISO ٬ به عنوان مرجع اصلی انتخاب شده است .

پاسخ دهید